Γ. Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492

Test Κοπώσεως (Με Τάπητα)

Παρακολούθηση και καταγραφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος ασθενούς κατά τη διάρκεια φυσικής άσκησης. Ο Ιατρός λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως η μεταβολή της πίεσης,  η διάρκεια εξέτασης, οι παράγοντες κινδύνου, αρρυθμίες κ.α., έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει αναίμακτα την κατάσταση των στεφανιαίων αγγείων, τη φυσική κατάσταση του ασθενούς κ.λ.π.   

Ο τάπητας κοπώσεως αποτελεί το συνηθέστερο εργόμετρο εκτέλεσης της δοκιμασίας κοπώσεως, αυξανόμενης δυσκολίας με μεταβολή της ταχύτητας και της κλίσης, παρέχοντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον ασθενή.