Γ. Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492

Holter Πιέσεως

 24 ωρη συνεχής καταγραφή των τιμών βραχιόνιας αρτηριακής πίεσης του εξεταζόμενου μέσω φορητής συσκευής. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με τη περιοδικότητα που καθορίζει ο Ιατρός, ώστε να διαπιστώσει τυχόν αυξημένη αρτηριακή πίεση αλλά και να καταγράψει τις διακυμάνσεις αυτής κατά τη διάρκεια καταγραφής.