Γ. Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492